Rekisteri- ja tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen. Laadittu 25.5.2018.

  1. Rekisterinpitäjä

Autosähkötyöt Ahonen Ky
Ampumaradantie 12
41310 Leppävesi
Puh. 0103220160

 

  1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot

Autosähkötyöt Ahonen Ky
Miia Haustola
miia.haustola@autosahkotyotahonen.fi
Puh. 0103220160

 

  1. Rekisterin nimi

Autosähkötyöt Ahonen Ky:n asiakas- ja laiterekisteri

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään Autosähkötyöt Ahonen Ky:n olemassa olevien asiakas ja yhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja.
Yhteystietoja käytetään asiakassuhteiden hoidossa. Yhteystietoja käytetään myös asiakkaan tilaamien palvelujen tuottamiseen, ylläpitämiseen sekä viestintä- ja markkinointitarkoituksiin.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, henkilön tai yrityksen omistaman ajoneuvon rekisterinumero, hankitun moottorin ja/tai perävetolaitteen malli- ja sarjanumero sekä veneen runkonumero.
Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään esim. verkkosivuston lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, asiakastapaamisista, sopimuksista ja erilaisissa tilanteissa, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan meidän käyttöömme.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Perintätoimisto Intrum Justitialle luovutetaan säännönmukaisesti tietoja tarvittaessa laskutusasioita varten.

Tallennamme uusien Volvo Penta moottorien ja vetolaitteiden asiakastiedot (nimi, osoite, puh.nro, s-postiosoite) ja moottorien ja vetolaitteiden sarjanumerot sekä veneen runkonumerot Volvo Ab:n rekisteriin, huolto- ja varaosakyselyjen, takuuasioiden selvittelyä, sekä markkinointitarkoituksia varten.
Volvo Ab:n tietosuojan menettelytapaan voi tutustua osoitteessa: www.volvopenta.com

  1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman asiakkaan hyväksyntää.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta

A  Manuaalinen aineisto

Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja säännöksiä sekä ohjeita.

B  ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

  1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaus vaatimus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.